Oppgaver og rutiner for ANDRE FUNKSJONER

Mo i Rana Soroptimistklubb

RUTINER og OPPGAVER

ULIKE FUNKSJONER

Mai 2019

INNHOLD

Rutiner/oppgaver for: Nettansvarlig og MEDIEANSVARLIG

Rutiner/oppgaver for: EKSTENSJONSANSVARLIGE

Rutiner/oppgaver for: VALGKOMITEEN

Rutiner/oppgaver for: PROGRAMANSVARLIG OG ASS. PROGRAMANSVARLIG

Rutiner/oppgaver for: DIVERSE ANNET

 

Rutiner/oppgaver for: Nettansvarlig og medieansvarlig

OPPGAVER

 FRIST

Holde klubbens intranettsider oppdatert og legge inn endringer ved behov

 Løpende

Være administrator for klubbens Facebookside og evt andre sosiale medier som klubben vil ha.

Løpende

Være kontaktpunkt mot unionens nettredaksjon

 Løpende

Informere/bistå styret og klubbmedlemmer om innhold og bruk av nettsidene

 Løpende

Opplæring av andre medlemmer ved nyheter på klubbens intranettsider

 Løpende

 

 

Rutiner/oppgaver for: Ekstensjonsansvarlige

OPPGAVER

ANSVAR/FRIST

Rekruttering

Nye medlemmer kan rekrutteres ved personlig invitasjon, gjennom åpne møter eller kvinner kan selv melde sin interesse for medlemskap.

Ekstensjonsansvarlig

Lage en plan for rekruttering

Ekstensjonsansvarlig

På oppfordring fra styret

Be medlemmer om forslag i henhold til klubbens retningslinjer Eventuelt arrangere åpent møte med tanke på å informere om organisasjonen, vårt arbeid og aktiviteter og skape interesse for potensielt nye medlemmer

Ekstensjonsansvarlig

Medlemsmøte

Informere styret om forslag til nye medlemmer

Ekstensjonsansvarlig

Medlem

Behandle forslag om potensielle nye medlemmer og evt oppnevne faddere

 Styret

Sende invitasjon til medlemsmøte til potensielle nye medlemmer som reflektant Minst en bør oppnevnes som fadder og være tilstede sammen med ekstensjonsansvarlig og president

Fadder

Ekstensjonsansvarlig

Invitere potensielle nye medlemmer til medlemsmøter hvor de kan være med som reflektant på noen møter før de gir beskjed om de ønsker medlemskap eller ikke

Fadder

Opptak av nye medlemmer

Fadder presenterer medlemmet

President fester nål og ønsker velkommen til klubben og tenner et lys for det nye medlemmet

Ekstensjonsansvarlig

President

Fadder

Beholde medlemmer

Etter at nye medlemmer er tatt opp i klubben er det viktig at de også blir inkludert og blir i klubben. Faddere har et spesielt ansvar for å ivareta nye medlemmer så lenge det er nødvendig. (denne perioden kan variere, men varer lengre enn man kanskje tror)

Ekstensjonsansvarlig/faddere/alle


Rutiner/oppgaver for: Valgkomitéen

OPPGAVER

ANSVAR/ FRIST

Valgkomiteen består av to medlemmer.

 

Sette opp oversikt over hvem som er på valg

Komiteleder /Oktober

Kalle inn valgkomiteen og diskutere forslag til kandidater Kontakte president/påtroppende president for å diskutere forslag

Komiteleder /November

Kontakte foreslåtte medlemmer for å høre om de er villige til å påta seg verv

Komiteleder /Desember

Kandidater til L & R-møte settes opp av valgkomiteen. Det skal velges to representanter fra klubben. For hver representant skal det velges to personlige suppleanter.

Alle kandidatene velges for to år.

President og visepresident er i utgangspunktet kandidatene

Hvis mulig bør andre og gjerne nye medlemmer delta

Valgkomitéen

Sette opp forslag fra valgkomiteen Sende det til president

Komiteleder /Januar

Gjennomføre valg

Komiteleder

Årsmøtet/februar

 

Rutiner/oppgaver for:

Programansvarlig og Ass. programansvarlig

OPPGAVER

FRIST/ANSVAR

Styret innkaller programansvarlig (PA) og assisterende programansvarlig (APA) til utvidet styremøte

President

Høsten – ca. november

Invitere medlemmer til å komme med forslag til program og foredragsholdere

Januar/PA og APA

Program settes opp når tema og fortrinnsvis foredragsholder, er fastsatt

Mars/PA og APA

Programmet deles ut til medlemmene og legges på klubbens nettside

September/ President/nettansvarlig

Programmet/lenke til klubbens nettside med program sendes de andre klubbene i distriktet

September/Sekretær

Motta PFR-rapporter fra komitéene – evt. purre komitéledere om å lage PFR. Sende inn PFR-rapporter. 

PA

 

Rutiner/oppgaver for: Diverse annet

OPPGAVER

ANSVAR/ FRIST

Vennskapsklubber:

Holde kontakt med vennskapsklubber gjennom bl.a. julekort og hilsener for øvrig

Valgt kontaktperson

Interne jubileer:

Lage program og lede gjennomføring av arrangementet - samarbeid mellom styret og arr.kom.

President/ leder av arr.kom.

Distriktsmøter:

Flest mulig av medlemmene bør delta på distriktsmøter i distriktet.

Klubbens tur til å arrangere: Følg interne retningslinjer for gjennomføring av distriktsmøter, og start planlegging så fort som mulig etter siste distriktsmøte

Alle i Styret/ evt. Egen gruppe

Andre klubbers jubileer (i distriktet):

1 person deltar som representant for klubben. Styret utnevner denne personen.

Representanten sørger for hilsen til jubilanten (ref. rutine for gaver)

Klubben betaler for 1 person.

Andre deltar på egen regning.

Styret

Æresmedlemsskap

Klubben kan oppnevne æresmedlemmer. Ta kontakt med unionen hvis det kan være aktuelt. 

President