Rutiner og oppgaver for STYRET

Mo i Rana Soroptimistklubb

 

RUTINER STYRET

Mai 2019

 

Rutiner/oppgaver for: President

OPPGAVER

 FRIST

Tenner lys, leser appellen, gjennomgår post og lignende. Opptak av nytt medlem sammen med fadder

Presidenten slukker lysene og avslutter møtet

 Hvert medlemsmøte

Påse at styremøter blir avholdt og ta ansvar for gjennomføring av disse.

Delegere oppgaver til styremedlemmer/andre medlemmer

 Etter behov

Påse at innkalling og gjennomføring av årsmøte skjer i hht klubblover og vedtekter

 Innen utgangen av   februar måned

Være kontaktperson mot unionen

 Fortløpende

Bistå valgkomiteen med valgforberedelser

 Januar

Være klubbens kontaktperson utad

 Løpende

Innkalle programansvarlig (PA) og assisterende programansvarlig (APA) til utvidet styremøte en gang i året

 Høst

Påse at det kun er klubbens nettadresse offisielle epostadresse som benyttes som kontaktadresse. mo.i.rana@soroptimistnorway.no

 Løpende

 

Jevnlig sjekke denne postboksen og kun bruke den ved utsendelse av epost/informasjon fra klubben til unionsstyret. Veiledning på intranettet

 Løpende

 

Holde seg selv og styret orientert om informasjon på nettsidene og oppfordre alle medlemmer om å gjøre det samme

Løpende

Sørge for gjennomgang av klubbens handlingsplan

November

Sørge for oppdatert gruppeinndeling og møteansvar

Løpende

Ny gruppeinndeling hvert andre år

Høst oddetallsår

Sørge for hilsen og sende gave til nye klubber som chartres i Norge

 

Sørge for å bestille velkomstpakker og nåler til nye medlemmer

(Informasjon om innhold i velkomstpakke på intranettsidene)

Etter behov

Sykdom:

Ved langvarig sykdom: blomster + hilsen

 

Dødsfall

Ved medlems død: krans med sløyfe i soroptimistfarger

Ved ektefelle/barns død: Blomster til hjemmet

 

Andre klubbers jubileum (i distriktet)

Prosjektgave og hilsen

 

 

 

Rutiner/oppgaver Visepresident

OPPGAVER

 FRIST

Bistå presidenten

Løpende

Stedfortreder ved presidentens fravær

Løpende

 

 

 

Rutiner/oppgaver for: Sekretær

OPPGAVER

 FRIST

Føre referat fra medlemsmøtene. Husk å registrere type fravær; jobbrelatert/annet/ikke meldt fra

Sende referat til medlemmene

 Hvert møte

Skrive referat fra styremøtene og sende dette til styremedlemmene

 Så snart som mulig   etter styremøtet

 Holde medlemslisten på klubbens intranettside a jour

 Løpende

Sende melding om nyvalgte tillitskvinner mm via e-skjema til landssekretæren:. http://intranett.soroptimistnorway.no/skjema/

 Etter årsmøtet

Holde arkiv for klubbsaker

 Løpende

 Skrive årsrapport til årsmøtet

Før årsmøtet

 Skrive årsrapport til unionen (Mal for årsrapport på intranettsiden)

 1.november

 

 


Rutiner/oppgaver for: Kasserer

OPPGAVER

 FRIST

 

Føre regnskapet med bilag

 Løpende

Sende melding til medlemmene om kontingent

 I løpet av April

Sende betaling for Soroptima, kontingent til unionen og nettavgift

Innen 1.10 – unionen  sender samlet krav til klubben basert på medlemstall 30.6

Betale regninger fortløpende

 Ved forfall

Lage årsregnskap og budsjett. Påse at regnskapet blir revidert av revisor

 Før klubbens årsmøte

 Betale vedtatte tilskudd til prosjekt (jfr.klubbens budsjett)

 Oktober- Desember

 

Rutiner/oppgaver for: Styremedlem

OPPGAVER

 FRIST

Gave til jubilanter (runde dager)

Fødselsdager nevnes på medlemsmøtene den aktuelle måned

Medlemsmøte

Utføre delegerte oppgaver